Участие в структурните фондове на ЕС

Фирмата участва и в структурните фондове на Европейския съюз.

Първата програма е : “Подобряване на технологиите и управлението в предприятията по Оперативна програма “ Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007 – 2013 , Договор с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия № BG161PO003-2.1.04 Технологична модернизация в малки и средни предприятия, а на 09.02.2016 година фирма “Хидропластформ” ООД, сключи Договор с Министерството на Икономиката, при Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособност”, Договор за безвъзмездна финансова помощ в Изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП” по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014 – 2020.

Договорът е заведен с идентификационен номер: BG16RFOP002-2.001-0915-C01 и е с продължителност на изпълнение 12 месеца.

Главната цел и на двете проектни предложения е подобряване на производствените процеси и засилване на експортния потенциал на «Хидропластформ»ООД. С изпълнение на заложените в проекта дейности се цели в дружеството да се развие потенциала за конкурентно и ефективно производство, да се увеличи икономическия ефект за да се постигне устойчив модел на икономически растеж.