„Подобряване на производствения капацитет в МСП“

На 10.02.2020 година фирма “ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД, сключи Договор с Министерството на Икономиката, при Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособност”, за изпълнение на проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Общата цел на проекта е подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „ХИДРОПЛАСТФОРМ“ ООД, посредством въвеждане в експлоатация на производствени и съпътстващи машини – 2 универсални струга, листоогъваща и профилоогъваща машини и мотокар. Продължителността на договора е 12 месеца, а максимално допустимите разходи възлизат на 408 323,00 лева без ДДС, от които 285 826,10 лева са безвъзмездна финансова помощ и 122 496,90 лева собствено финансиране от дружеството.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект № BG16RFOP002-2.040-0281 “Технологично обновление в „ХИДРОПЛАСТФОРМ” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.