Обявяване на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини”, в две обособени позиции както следва:
  • Обособена позиция 1: Заваръчна колона
  • Обособена позиция 2: СNС машина за газо-кислородно и плазмено рязане” по ДБФП - BG16RFOP002-2.001- 0915-C01
Срок за подаване на оферти: 27.05.2016г., 17.00 часа
Свали документация
Управляващ орган www.eufunds.bg

На 09.02.2016 година фирма “Хидропластформ” ООД, сключи Договор с Министерството на Икономиката, при Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентноспособност”, Договор за безвъзмездна финансова помощ в Изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП” по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014 – 2020.

Договорът е заведен с идентификационен номер: BG16RFOP002-2.001-0915-C01 и е с продължителност на изпълнение 12 месеца.  

Общо допустимите разходи по проекта възлизат на 389 530.82 лева, като предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Иновации и конкурентноспособност» 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие е в максимален размер на 272 671.57 лева и представлява 70% от окончателните допустими разходи по проекта.

Наименованието на проекта е «Технологично обновление в «Хидропластформ» ООД. Главната цел на настоящото проектно предложение е подобряване на производствените процеси и засилване на експортния потенциал на «Хидропластформ»ООД, посредством въвеждане в експлоатация на Заваръчна колона и СNС машина за газо- кислородно и плазмено рязане. С изпълнение на заложените в проекта дейности се цели в дружеството да се развие потенциала за конкурентно и ефективно производство, да се увеличи икономическия ефект за да се постигне устойчив модел на икономически растеж.
“Хидропластформ”ООД гр.Хасково е утвърден производител на машини, съоръжения и нестандартно оборудване в сферата на:
  • Консервна промишленост
  • Сладкарската и хлебната промишленост
  • Съдове и апарати работещи под налягане
  • Фармацевтичната, химическата и козметичната промишленост
  • Проектира, произвежда и монтира машини и съоръжения по проект на клиента, както и нестандартно оборудване
Машините и съоръженията, които фирмата предлага се отличават с високо качество, надеждност и конкурентни цени.
Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от ТЮФ Рейнланд България ЕООД и притежава сертификат № 75 100 40358.
Всички съдове и съоръжения под налягане са заверени от ТЮФ Рейнланд България ЕООД и отговарят на Европейските изисквания.
Хидропластформ ООД Хасково 6300 - бул. България 204, +359 38 661 347, +359 38 664 418, e-mail : hidroplastform@abv.bg